Loading

Prof. Dr.

Oğuz TÜRKAY

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İletişim

turkay@subu.edu.tr

+90 (264) 295 63 29

Güncellenme Tarihi : 15-07-2024 01:40

ULUSLARARASI :
1
Türk Medikal Turizm Sektöründe Yapı, İşleyiş ve Sorunlar: Farklı Paydaşlar Gözünden Bir Değerlendirme
EREN MURAT, TÜRKAY OĞUZ , İşletme Bilimi Dergisi, 2023
Uluslararası   Hakemli   Ebsco, Erich, Index Copernicus   Özgün Makale
2
Orta Kademe Yöneticilerinin Stratejik Davranışları Üzerine İş Doyumu ve Duygusal Bağlılığın Etkisi
TÜRKAY OĞUZ, ATASOY BURAK , İşletme Bilimi Dergisi, 2022
Uluslararası   Hakemli   Indeks copernicus, cite factor, drji, root indexing   Özgün Makale
3
Strategic responses of chain hotels to COVID-19 from a situational crisis communication theory perspective
ATASOY BURAK, TÜRKAY OĞUZ, ŞENGÜL SERKAN , Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2022
Uluslararası   Hakemli   Emerging Sources Citation Indeks   Özgün Makale
4
The Measurement of Residents' Perceptions on the Usage of Local Cuisine for Tourism
ŞENGÜL SERKAN, TÜRKAY OĞUZ, YILMAZ ÖZER , Anais Brasileiros de Estudos Turísticos, 2022
Uluslararası   Hakemli   Emerging Sources Citation Indeks   Özgün Makale
5
Tourism gentrification: Barcelona and Venice
GENÇ KORAY, TÜRKAY OĞUZ, ULEMA ŞEVKİ , Revista Turismo y Sociedad, 2022
Uluslararası   Hakemli   Emerging Sources Citation Indeks   Özgün Makale
6
Analysis of the Effects of Covid-19 on Travel and Tourism Product Purchase Decisions
ULEMA ŞEVKİ, ŞENGÜL SERKAN, TÜRKAY OĞUZ, SARIIŞIK MEHMET , Anais Brasileiros de Estudos Turísticos - ABET, 2021
Uluslararası   Hakemli   Web of Science-ESCI   Özgün Makale
7
Covid-19 Shock to Tourism Industry: Possible Scenarios for Predicted Losses Between 2020-2024
SARIIŞIK MEHMET, TÜRKAY OĞUZ, ŞENGÜL SERKAN, BİCİL İBRAHİM MURAT, BOĞAN ERHAN , Anais Brasileiros de Estudos Turísticos-ABET, 2021
Uluslararası   Hakemli   Web of Science-ESCI   Özgün Makale
8
Geleneksel Halk Ritüellerinden Çağdaş Gösterilere: Mayıs Yedisi Bayramı’nın Organizasyon ve Anlam Dönüşümü
GENÇ KORAY, TÜRKAY OĞUZ , Journal of Global Tourism And Technology Research, 2021
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus, Türkiye Turizm Dizini, J-Gate, CiteFactor   Özgün Makale
9
Overtourism in Istanbul: an interpretative study of non-governmental organizational views
GENÇ KORAY, TÜRKAY OĞUZ , Journal of Tourism and Cultural Change, 2021
Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale
10
Her Şeyin Turizmi (Mi?): Turizm Çeşitlerini İsimlendirme Problemi
ŞENGÜL SERKAN,GENÇ KORAY,TÜRKAY OĞUZ , Journal of New Trends in Tourism, 2020
Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
11
Otel Çalışanlarının İş Tanımları Konusundaki Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma
TÜRKAY OĞUZ,Eren Murat , İşletme Bilimi Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   index copernicus, SOBİAD   Özgün Makale
12
HOSTEL İŞLETMECİLİĞİNDE REKABET BELİRLEYİCİLERİ: İŞLETMECİ VE TURİST GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ
Gahramanov Vugar,TÜRKAY OĞUZ , İşletme Bilimi Dergisi, 2019
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, ResearchBib, DRJI, Acarindex, Scientific Indexing Services, ASOS Index, CEEOL, Rootindexing, Journal Factor, i2or and Sobiad   Özgün Makale
13
Does Animation Services Really Matter? Place of Animation Services in the Perceived Quality–Overall Satisfaction Model
TÜRKAY OĞUZ,KORKUTATA ABDULMENAF,YILMAZ ÖZER , Journal of Tourism and Services, 2018
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
14
Perceived corporate social responsibility and job satisfaction: The mediator role of organizational identification
BOĞAN ERHAN,TÜRKAY OĞUZ,DEDEOĞLU BEKİR BORA , International Journal of Business and Management Studies, 2018
Uluslararası   Hakemli   SOBIAD   Özgün Makale
15
Sakarya’yı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Kişisel Özellikleri İle Yöresel Mutfak Memnuniyetleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
ŞENGÜL SERKAN,TÜRKAY OĞUZ , Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
16
Tarhana Tezgahlarından Çin Malı Tüccarlığına: Şirince’de Turizmle İç içe Geçen Kültürleşme ve Sosyo-Kültürel Dönüşüme Bağlı Sorunların Analizi
TÜRKAY OĞUZ,YALÇIN KAYIKÇI MELTEM , Ege Academic Review, 2018
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
17
Türkiye Tanıtım Afişlerinin Göstergebilimsel Bir Analizi: Home of Turkey Afişleri Örneği
CİVELEK MAKBULE, TÜRKAY OĞUZ , The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, 2018
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
18
TARİHİ KONAK İŞLETMELERİNİN KRİZ YÖNETİMİ UYGULAMALARIÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
TÜRKAY OĞUZ,ŞENGÜL SERKAN,GENÇ KORAY , Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
Uluslararası   Hakemli   DRJI   Özgün Makale
19
İşletmelerde Duygu Gösterim Kuralları ve Örgütsel Vatandaşlığın Duygusal Emek Üzerine Etkileri
TÜRKAY OĞUZ,YALÇIN KAYIKÇI MELTEM , Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
Uluslararası   Hakemli   TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell’xxs Directories ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index), Directory of Open Access Journals (DOAJ)   Özgün Makale
20
Akdeniz Mutfak Kültürünün Gastronomi Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi
ŞENGÜL SERKAN,TÜRKAY OĞUZ , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2016
Uluslararası   Hakemli   ULAKBİM, Index Copernicus International, ASOS Index, International Scientific Indexing, Global Impact Factor (GIF), Universal Imfact Factor, Scholar Steer, Acar Index, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), CiteFactor Academic Scientefic Journals   Özgün Makale
21
Araç Kiralama Sektöründe Rekabet Belirleyicilerinin İşletme Performansına Etkisi Turizm Destinasyonlarında Bir Araştırma
AKAY BAYRAM,TÜRKAY OĞUZ , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergis, 2016
Uluslararası   Hakemli   YBD, EBSCOHOST Academic Search Complete, Worldwide Political Science Abstracts Database (CSA), TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Index Islamicus, Ulrichs Periodical Directory, International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ), International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR), ProQuest Political Science Database, ProQuest Social Science Journals Database, ASSOS INDEX ve Directory of Open Access Journals (DOAJ)   Özgün Makale
22
Career Paths of Hotel General Managers in Turkey
Okumuş Fevzi,KARAMUSTAFA KURTULUŞ,SARIIŞIK MEHMET,ULAMA ŞEVKİ,TÜRKAY OĞUZ , Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2016
Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale
23
Hizmet Kalitesini Geliştirmenin Önündeki Engeller Vergi Dairesi Çalışanlarına Yönelik Kritik Olay Olay Tekniği Uygulaması
TÜRKAY OĞUZ , AIBU Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016
Uluslararası   Hakemli   Cabell's directory, Ebsco Host, ULAKBIM, Index Copernicus, CSA, ASOS   Özgün Makale
24
Rekabet Stratejilerinin Değerlendirilmesi Bakü deki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
MİRZAYEVA GÜLNAR,TÜRKAY OĞUZ , Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2016
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
25
Yaşam Değerleri İle İş Değerleri Arasındaki Etkileşim Otel Çalışanları Örneği
TÜRKAY OĞUZ,AKGÖZ ERKAN , Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016
Uluslararası   Hakemli   ebsco, ulakbim, asos   Özgün Makale
26
Yöresel Mutfak Unsurlarının Turizm Destinasyonu Seçimindeki Rolü Mudurnu Örneği
ŞENGÜL SERKAN,TÜRKAY OĞUZ , Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2016
Uluslararası   Hakemli   indeks copernicus, DOAJ, Ebsco host, ASOS, ULAKBİM, TCMB, Proquest ABI   Özgün Makale
27
İstanbul a Gelen Turist Sayısı Ve Yabancıların Karıştığı Suç İstatistiklerinin Karşılaştırılması
TÜRKAY OĞUZ,MENCİK YUNUS , Akademik Bakış, 2016
Uluslararası   Hakemli   open access, aniji, research bible, academic keys   Özgün Makale
28
İşe İşletmeye ve İş Koluna Bağlılığı Yordayan Faktörlerin Geç Libarelleşen Bir İş Alanı Özelinde İncelenmesi Havaalanı Yer Hizmetleri Çalışanları Örneği
TÜRKAY OĞUZ , Çalışma İlişkileri Dergisi, 2016
Uluslararası   Hakemli   ASOS INDEX(TR), KWSnet Labor News/ Labor Journal Index,Econlit(ABD), Cabell's Directories(ABD),EBSCOHOST(ABD), DOAJ-Directory of Open Access Journals(İsveç)   Özgün Makale
29
Animasyon Hizmetlerinin Rekabet Gücüne Katkısı Otel İşletmelerinde Katılımcı ve Pazar Yönlü Örgüt Kültürünün Etkileri Bağlamında Bir Araştırma
TÜRKAY OĞUZ,KORKUTATA ABDULMENAF,ŞENGÜL SERKAN,SOLMAZ SEYİT AHMET , Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015
Uluslararası   Hakemli   EBSCO Host, ASOS, ULAKBİM   Özgün Makale
30
Bölge restoran menülerinin belirlenmesinde “yöresel mutfaklar” eğitiminin kullanılması: Mudurnu örneği
ŞENGÜL SERKAN,TÜRKAY OĞUZ , Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, 2015
Uluslararası   Hakemli   DOAJ, Index copernicus, anjii, drjii   Özgün Makale
31
Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma
TÜRKAY OĞUZ , Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2015
Uluslararası   Hakemli   EconLit Veri Tabanı”, “EBSCO Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı", "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)" ve "Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı", "Index Copernicus", "DergiPark"   Özgün Makale
32
Araç Kiralama İşletmelerine Yönelik Müşteri Şikayetlerinin Analizi
AKAY BAYRAM,TÜRKAY OĞUZ , Electronic Journal of Vocational Colleges, 2014
Uluslararası   Hakemli   ASOS indexDOAJ indexIndex CopernicusAniji indexDRJI indexGoogle Scholar   Özgün Makale
33
Employee Behaviours Creating Customer Satisfaction A Comparative case study on service encounters at a hotel
TÜRKAY OĞUZ,ŞENGÜL SERKAN , European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 2014
Uluslararası   Hakemli   LatindexDirectory of Open Access JournalsINDEX COPERNICUSScience Central DirectoriesCIRET   Özgün Makale
34
Pazar Yönlülüğün Tedarikçi İlişkileri Üzerindeki Etkisi Otel İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
SOLMAZ SEYİT AHMET,TÜRKAY OĞUZ , The International Journal of Economic and Social Research, 2014
Uluslararası   Hakemli   Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, Google Scholar, ICI Journals Master List, Google Scholar   Özgün Makale
35
The Effects of Market Orientation on Business Performance An Empirical Research on Travel Agencies Located ın Istanbul
SOLMAZ SEYİT AHMET,TÜRKAY OĞUZ,İBİŞ SALİM,ŞENGEL ÜMİT , Journal of Management, Marketing and Logistics, 2014
Uluslararası   Hakemli   ECONLITEmerging Markets - SCI (Under Review) ULAKBIM (Under Review)EBSCOUlrich'sProQuestOpen J-GateISI - Internatiınal Scientific IndexingDRJI - Directory of Research Journals IndexingISRA - International Society for Research ActivityINFOBASEINDEXSIS - Scientific Indexing ServicesTUBITAK-DergiParkI2ORRoot Indexing   Özgün Makale
36
The Relationship in Between Organizational Trust and Service Quality Perception A Reseach on Hotel Employees
TÜRKAY OĞUZ,ŞENGEL ÜMİT,YAMAÇ ZEYNEP , Journal of Management, Marketing and Logistics, 2014
Uluslararası   Hakemli   ECONLITEmerging Markets - SCI (Under Review) ULAKBIM (Under Review)EBSCOUlrich'sProQuestOpen J-GateISI - Internatiınal Scientific IndexingDRJI - Directory of Research Journals IndexingISRA - International Society for Research ActivityINFOBASEINDEXSIS - Scientific Indexing ServicesTUBITAK-DergiParkI2ORRoot Indexing   Özgün Makale
37
Uluslararasılaşmış Bir Sektörde Rekabet Gücü Neye Bağlıdır Araç Kiralama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
AKAY BAYRAM,TÜRKAY OĞUZ , Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014
Uluslararası   Hakemli   ASOS, Araştırmax ve Ebsco   Özgün Makale
38
An Examination of the Relation Between Recreational Preferences and Profession Tendencies
TÜRKAY OĞUZ,SOLMAZ SEYİT AHMET,KORKUTATA ABDULMENAF,ERDOĞAN ÇAĞRI , Journal of Physical Education and Sport Science, 2012
Uluslararası   Hakemli   SCOPUS ELSEVIER, EBSCO, DOAJ, OPEN J- GATE,ERA,   Özgün Makale
39
Effects of Consciousness and Strategic Planning on Business Performance A Comparative Study of the industries in Turkey
TÜRKAY OĞUZ,HALİS MUHSİN,SARIIŞIK MEHMET,ÇALMAN İSKENDER , African Journal of Business Management, 2012
Uluslararası   Hakemli   ABI/INFORM CompleteECONBIZECONISEZBWorldCatGenamics Journal SeekGoogle ScholarProfessional ProQuest Central   Özgün Makale
40
Promotion of Rural Tourism in Turkey within the Scope of European Union Policies
ŞENGÜL SERKAN,TÜRKAY OĞUZ , International Journal of Social and Economic Sciences, 2012
Uluslararası   Hakemli   Ulrich's,Ebsco,ProQuest, Cabell’s Directory & Ulrich’s Directory   Özgün Makale
41
Sosyotropi ve Otonomi Kişilik Özelliklerinin Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerindeki Etkileri
SOLMAZ SEYİT AHMET,ERDOĞAN ÇAĞRI,TÜRKAY OĞUZ,KORKUTATA ABDULMENAF , Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
42
How to manage yacht tourism in Turkey: A swot analysis and related strategies
SARIIŞIK MEHMET, TÜRKAY OĞUZ, AKOVA ORHAN , Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011
Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale
43
Liderlik Yeteneği ve Kariyer Değerlerinin Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerindeki Etkileri
TÜRKAY OĞUZ,SOLMAZ SEYİT AHMET , Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
44
Motivasyonel ve yapısal etkenler altında duygusal emeğin işe bağlılığa etkisi
TÜRKAY OĞUZ,ÜNAL AYDIN,Taşar Osman , Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2011
Uluslararası   Hakemli   INDEX COPERNICUS, DOAJ, EBSCO Host, ASOS Index, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, TCMB Makale Veri Tabanı   Özgün Makale
45
Strategic Analysis of the External Environment and the Importance of the Information: Research on Perceptions of Hotel Managers
TÜRKAY OĞUZ, SOLMAZ SEYİT AHMET, ŞENGÜL SERKAN , Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011
Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale
46
Örgüt Bellleğinin Kapsamı ve Etkileri Üzerine Nitel Bir Araştırma
TÜRKAY OĞUZ , Verimlilik Dergisi, 2011
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
47
Institutional Strategic Conciousness and Its Reflectons A Research on Qualified Hotels in Istanbul
HALİS MUHSİN,SARIIŞIK MEHMET,TÜRKAY OĞUZ , Journal of Global Strategic Management, 2010
Uluslararası   Hakemli   International Scientific Indexing, Cabell'sDirectories, GIF, ASOS   Özgün Makale
48
Konaklama İşletmelerinde Tedarikçi İşletme İlişkileri Türk Şehir Otellerinden Bulgular
HALİS MUHSİN,TÜRKAY OĞUZ , Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2010
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
49
Kültür Ortaklık ve Rekabet Türkiye ye İlişkin Rakamlar
HALİS MUHSİN,ŞENKAL ABDULKADİR,TÜRKAY OĞUZ , Journal of Azerbaijani Studies, 2010
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
50
Sektörel Kümelenmelerde Çalışma Koşullarının Algılanması Sultanahmet Turizm Kümelenmesi Örneği
TÜRKAY OĞUZ , Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
51
Türk İşletmelerinde Ortaklık ve Güven
HALİS MUHSİN,ŞENKAL ABDULKADİR,TÜRKAY OĞUZ , Journal of Azerbaijani Studies, 2010
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
52
Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama
TÜRKAY OĞUZ,TÜZEMEN ADEM , Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2009
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
53
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Okulda ve Turizm Sektöründe Öğrenmelerinin Sektörden Ayrılma Eğilimlerine Etkisi
TÜRKAY OĞUZ,YAĞCI KAMİL , Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007
Uluslararası   Hakemli   UlrichsWeb, DOAJ, Ulakbim, EbscoHost   Özgün Makale
54
Turistlerin Evlerinde Gösterdikleri Çevre Duyarlı Eylemler ve Konaklama İşletmelerinde Karşılaştıkları Çevre Duyarlı Uygulamaları Kabul Etme Düzeyinin Karşılaştırılması
TÜRKAY OĞUZ,ŞAHİN PERÇİN NİLÜFER , Turizm Akademik Dergisi, 2005
Uluslararası   Hakemli   ISI, CiteFactor,ASI   Özgün Makale
55
İç Turizmi Canlandırmaya Yönelik Bir Pazarlama Önerisi Erken Rezervasyon
UÇKUN CEYLAN GAZİ,PELİT ELBEYİ,TÜRKAY OĞUZ , Pazarlama Dünyası Dergisi, 2005
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
ULUSAL :
1
Motosikletle seyahat eden turistler için kritik motivasyon unsurlarının önem düzeyleri
ABUTALIBOV NURAN, TÜRKAY OĞUZ , Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
2
Otel İşletmelerinde Bilgi/Deneyim Paylaşım Süreci: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
TÜRKAY OĞUZ, KABADAYI MELİH , Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
3
Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Kritik Başarı Faktörleri: Trabzon İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma
KAYA MUHAMMET CANER, BATMAN ORHAN, TÜRKAY OĞUZ , Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2021
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
4
Türkiye’nin Turistik Tanıtımında Kullanılan Politika ve Stratejilerin İncelenmesi
CİVELEK MAKBULE, TÜRKAY OĞUZ , Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online), 2021
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
5
Yabancı Turistlerin Türkiye Turizmi İmajına İlişkin Bir Araştırma
CİVELEK MAKBULE, TÜRKAY OĞUZ , Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 2021
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
6
Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Konaklama İşletmelerinde Kullanımı ve Turizm Arzındaki Paradigma Kırılması: Avusturya Stadhale Hotel İncelemesi
YENİŞEHİRLİOĞLU EMİRHAN, TÜRKAY OĞUZ , Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2021
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
7
İten ve Çeken Faktörlerin Destinasyon Memnuniyetine Etkileri: Yayla ve Şehir Turizmine Katılan Arap Turistler Üzerine Bir Araştırma
TÜRKAY OĞUZ, ATASOY BURAK , Turizm Akademik Dergisi, 2021
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
8
“Watchover of Turkey” Filmine İlişkin Göstergelerin Çözümlenmesi
CİVELEK MAKBULE, TÜRKAY OĞUZ , Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2021
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
9
Göstergebilimin Kuramsal Açıdan İncelenmesine YönelikBir Araştırma
CİVELEK MAKBULE,TÜRKAY OĞUZ , Alanya Akademik Bakış Dergisi, 2020
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
10
Restoran Seçiminde Kişiliğin Rolü: Sakarya Örneği
TÜRKAY OĞUZ,ATASOY BURAK , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2020
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
11
Altyapı, Üstyapı ve Çevre Sorunlarının Turist Şikâyetleri KapsamındaDeğerlendirilmesi ve Yerel Yönetimlerin Çözüm Potansiyeli: AntalyaÖrneği
TÜRKAY OĞUZ,SARAÇ ÖMER , Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
12
Turizm Motivasyonu Olarak Fotoğraf Çekme: Fotoğraf Amaçlı Seyahat Eden Bireyler Üzerine Bir İnceleme
Güner Çağkan,TÜRKAY OĞUZ , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
13
Uzay Turizmine İlişkin Uluslararası Turizm Karikatürlerinin Göstergebilimsel Bir Analizi
CİVELEK MAKBULE,TÜRKAY OĞUZ , Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
14
Yöresel Mutfak Marka Değeri Algısının Destinasyon Farkındalığı ve Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi
ŞENGÜL SERKAN,TÜRKAY OĞUZ , Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
15
Yöresel Mutfak Motivasyon Unsurlarının Destinasyonu Tekrar Tercih Etme Ve Başkalarına Önerme Üzerine Etkisi
ŞENGÜL SERKAN,TÜRKAY OĞUZ , Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2018
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
16
Tarihi Konak İşletmelerinin Kriz Yönetimi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
TÜRKAY OĞUZ,ŞENGÜL SERKAN,GENÇ KORAY , Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
Ulusal   Hakemli   SOBIAD, DRJI, SIS   Özgün Makale
17
Tarım Turizmi Pazarlamasında Web Sitelerinin Rolü: Türkiye ve İspanya daki Tarım Turizmi işletmelerinin Karşılaştırmalı Analizi
CİVELEK MAKBULE, TÜRKAY OĞUZ , Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
18
Bürokrasiden Akademiye Turizmde Gelişiminin Köşetaşlarının Döşenmesi Nüzhet Kahraman
TÜRKAY OĞUZ , Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2014
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Vaka Takdimi
19
Engelli Turistlerin Konaklama İşletmelerinde Kabul Görme Düzeyine Yönelik Algılama ve Sorunlar Karşılaştırmalı Nitel Bir Araştırma
YENİŞEHİRLİOĞLU EMİRHAN,TÜRKAY OĞUZ , Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2013
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
20
Enformasyon Elde Etme ve Yaymanın Jenerik Stratejiler İtibariyle Faklılaşması Konaklama İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
TÜRKAY OĞUZ,PIRNAR İGE , Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
21
Kariyer Değerleri ve Kariyer Tercihleri Yolu İlişkileri Türk Turizm Sektöründen Örnekler
TÜRKAY OĞUZ,ERYILMAZ BURAK , Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
22
Destinasyon Yönetimi ve Sakarya Oluşumu
TÜRKAY OĞUZ , Sakarya Turizm Platformu Dergisi, 2009
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
ULUSLARARASI :
1
Let's Cycle at the Black Sea
Avrupa Birliği, Tamamlandı
ULUSAL :
1
Yönetsel Güç ve Dijital Liderliğin İç Girişimciliğe Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracılık Rolü
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
2
Teknoyaşar Projesi Aile Anayasası Bölümü
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Tamamlandı
3
Yöresel Mutfak Tercihinde Motivasyon Unsurlarının Destinasyonu Tekrar Tercih Etme ve Başkalarına Önerme Üzerine Etkisi
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
4
Alıcı-Tedarikçi İlişkisi Kalitesi ve Müşteri Değerinin Endüstriyel Tüketici Tatmini Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
5
Araç Kiralama işletmelerinin Turizm Endüstrisindeki Yeri Önemi ve Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
6
Otel İşletmelerinde Sunulan Rekreatif Faaliyetlerin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi Antalya da Faaliyet Gösteren İşletmelerde Bir Araştırma
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
7
İstanbul Turizm Master Planı Veri Toplama Projesi
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Tamamlandı
8
Sakarya İli Turizm Arz Kaynakları Tanıtım CD si Hazırlama Projesi
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Tamamlandı
YÜKSEK LİSANS :
1
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : SEMİNER (UZAKTAN EĞİTİM), Saati :2
2
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : SEMİNER, Saati :2
3
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (UZAKTAN EĞİTİM) , Saati :2
4
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (UZAKTAN ÖĞRETİM), Saati :2
5
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ , Saati :2
6
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI, Saati :2
7
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (UZAKTAN ÖĞRETİM), Saati :2
8
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNETMLERİ (UZAKTAN ÖĞRETİM), Saati :2
9
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNETMLERİ , Saati :2
10
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (UZAKTAN ÖĞRETİM), Saati :2
11
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI, Saati :2
12
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (UZAKTAN ÖĞRETİM), Saati :2
13
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :2
14
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : HİZMET İŞLETMELERINDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, Saati :1
15
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : TURIZMDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM YAKLAŞIMLARI, Saati :2
16
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ, Saati :2
17
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Saati :2
18
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMİN ÇEVRESEL ETKİLEŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, Saati :2
19
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :2
20
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : TURIZMDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM YAKLAŞIMLARI, Saati :2
21
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ, Saati :2
22
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Saati :2
23
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMİN ÇEVRESEL ETKİLEŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, Saati :2
24
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : UZMANLIK ALANI DERSİ, Saati :2
25
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :2
26
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : TURIZMDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM YAKLAŞIMLARI, Saati :2
27
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ, Saati :2
28
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMİN ÇEVRESEL ETKİLEŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, Saati :2
29
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : UZMANLIK ALANI DERSİ, Saati :2
30
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : AVRUPA BİRLİĞİ TURİZM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE, Saati :2
31
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :2
32
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI, Saati :2
33
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Saati :2
34
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMİN ÇEVRESEL ETKİLEŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TUR, Saati :2
35
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : UZMANLIK ALANI DERSİ, Saati :2
LİSANS :
1
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ VE OTOMASYONU, Saati :3
2
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : REKREASYON YÖNETİMİ , Saati :2
3
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM VE ÇEVRE, Saati :2
4
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : BİTİRME ÇALIŞMASI , Saati :1
5
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ VE OTOMASYONU, Saati :3
6
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : REKREASYON YÖNETİMİ, Saati :2
7
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM VE ÇEVRE, Saati :2
8
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : DESTİNASYON YÖNETİMİ, Saati :2
9
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : MESLEK EĞİTİMİ, Saati :6
10
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : MESLEKİ UYGULAMALAR, Saati :1
11
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ VE OTOMASYONU, Saati :3
12
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ OTOMASYONU, Saati :3
13
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM STRATEJİLERİ, Saati :3
14
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM VE ÇEVRE, Saati :2
15
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : BİTİRME ÖDEVİ, Saati :1
16
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ VE OTOMASYONU, Saati :3
17
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ, Saati :2
18
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ OTOMASYONU, Saati :3
19
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM STRATEJİLERİ, Saati :3
20
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM VE ÇEVRE, Saati :2
21
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM VE ÇEVRE, Saati :2
22
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM VE ÇEVRE, Saati :2
23
Yil :2012-2013 , Dil : İngilizce , Adı : TOURISM AND ENVIRONMENT, Saati :2
24
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :2
25
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : DESTİNASYON YÖNETİMİ, Saati :2
26
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ, Saati :2
27
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ, Saati :2
28
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ OTOMASYONU, Saati :3
29
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM SOSYOLOJİSİ, Saati :2
30
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM STRATEJİLERİ, Saati :2
31
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM VE ÇEVRE, Saati :2
32
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ, Saati :3
33
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : ÖNBÜRO YÖNETİMİ VE OTOMASYONU, Saati :3
34
Yil :2011-2012 , Dil : İngilizce , Adı : TOURISM AND ENVIRONMENT, Saati :2
35
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : DESTİNASYON YÖNETİMİ, Saati :2
36
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ OTOMASYONU, Saati :3
37
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM VE ÇEVRE, Saati :2
38
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMECİLİĞİ, Saati :2
39
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR, Saati :2
40
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ, Saati :2
41
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : ÖNBÜRO YÖNETİMİ VE OTOMASYONU, Saati :3
42
Yil :2010-2011 , Dil : İngilizce , Adı : FRONT OFFICE MANAGEMENT & AUTOMATION SYSTEMS, Saati :3
43
Yil :2010-2011 , Dil : İngilizce , Adı : HOSPITALITY MANAGEMENT, Saati :3
44
Yil :2010-2011 , Dil : İngilizce , Adı : TRAVEL INDUSTRY COMPUTERIZATION, Saati :2
DOKTORA :
1
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM, Saati :2
2
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMİN ÇEVRESEL ETKİLEŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM , Saati :2
3
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM , Saati :2
4
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMİN ÇEVRESEL ETKİLEŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM , Saati :2
ANSİKLOPEDİ MADDESİ :
1
Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt 12
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
2
Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt 15
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
3
Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt 8
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
4
Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
5
Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
6
Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
7
Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
8
Turizm Ansiklopedisi Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
BİLİMSEL KİTAP :
1
Tourist Behaviour and the New Normal, Volume I
Yazarlar : ATASOY BURAK, TÜRKAY OĞUZ
2
Türkiye'nin Sokak Lezzetleri
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
3
Gastronomi ve Medya
Yazarlar : YALÇIN KAYIKÇI MELTEM, TÜRKAY OĞUZ
4
Rekreasyon Kavram ve Uygulamalar
Yazarlar : ATASOY BURAK, TÜRKAY OĞUZ
5
COVID-19 and the Hospitality and Tourism Industry
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ, ATASOY BURAK
6
Yiyecek İçecek Pazarlaması
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ, ATASOY BURAK
7
Degişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması
Yazarlar : CİVELEK MAKBULE,TÜRKAY OĞUZ
8
Degişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması
Yazarlar : HALİS MUHSİN,TÜRKAY OĞUZ
9
Mutfak Sanatı: Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ,CEYLAN VELİ
10
Genel Turizm
Yazarlar : GÜLER OZAN,EKİCİ REMZİYE,TÜRKAY OĞUZ
11
Sürdürülebilir Turizm: Gösterge Geliştirme ve Ölçme Yaklaşımı
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ,Şahin Nilüfer,Gürkan Ahmet Selçuk
12
Turizm İletişimi
Yazarlar : GENÇ KORAY,TÜRKAY OĞUZ
13
Turizmde Politika ve Stratejiler
Yazarlar : CİVELEK ORUÇ MAKBULE,TÜRKAY OĞUZ
14
Yiyecek ve İçecek Yönetimi
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
15
Tüm Yönleriyle Gastronomi Bilimi
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ,GENÇ KORAY
16
Türkiye’nin Yöresel Mutfakları
Yazarlar : ŞENGÜL SERKAN,TÜRKAY OĞUZ
17
Uluslararası Seyahat İşletmeciliği
Yazarlar : SOLMAZ SEYİT AHMET,TÜRKAY OĞUZ
18
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü Kavramlar, Uygulamalar ve Örnekler
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ,GENÇ KORAY
19
Konaklama İşletmelerinde Satınalma Organizasyon İşlemler Süreçler Fidelio Mc Anlatımlı
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ,ŞENGÜL SERKAN,OCAK KUBİLAY GÜVENER
20
Turizm Paradigmaları
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
21
Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ,YALÇIN KAYIKÇI MELTEM
22
Turizm İşletmeleri
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
23
Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
24
Yönetsel ve Örgütsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
25
Destinasyon Yönetimi Yönetimbilim Bakış Açısıyla İşlevler Yaklaşımlar ve Araçlar
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
26
Çalışma İlişkileri ve Etik
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
27
Çalışma İlşkileri ve Etik
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
28
Uluslararası Turizm İşletmeciliği
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
29
Konaklama İşletmlerinde Önbüro Yönetimi ve Önbüro Otomasyon Sistemleri
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ,ALTAN M K
30
Natural Environment and Culture ın the Mediterrenean Region II
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ,BERTAN SERKAN,TOPALOĞLU CAFER
31
Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
Yazarlar : HALİS MUHSİN,TÜRKAY OĞUZ,AKOVA ORHAN
32
Çalışma Yaşamında Bireysel Gelşim Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ,BAYRAKTAROĞLU S
33
Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
34
Turizm İşletmelerinin Pazarlanmasında 7P ve 7C
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ,HALİS MUHSİN
35
Sürdürülebilir Rekabet Avatajı Elde Etmede Turizm Setörü Sektörel Satratejiler ve Uygulamalar
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ,HALİS MUHSİN
36
Turizm Coğrafyası
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
DERS KİTABI :
1
Turizm ve Çevre
Yazarlar : KAHRAMAN NÜZHET,TÜRKAY OĞUZ
2
Turizm ve Çevre
Yazarlar : KAHRAMAN NÜZHET,TÜRKAY OĞUZ
3
Turizm ve Çevre
Yazarlar : KAHRAMAN NÜZHET,TÜRKAY OĞUZ
KİTAP TERCÜMESİ :
1
Konaklama İşletmelerinde Staretjik İnsan Kaynakları Yönetimi Startegic Hospitality Human Resources Management
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI :
1
Sakarya İli Turizm Göstergeleri
Yazarlar : TÜRKAY OĞUZ
YÜKSEK LİSANS :
1
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2024 - Tarımda yaşanan gelişmelerin yöresel gıda ürünü ve mutfak açısından değerlendirilmesi: Sakarya örneği
Yazarlar : DOĞU CAN GÜLER
2
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2023 - Paket tur sözleşmesinin tüketici hukuku ekseninde, genel hükümler ve arabuluculuk kurumu çerçevesinde değerlendirilmesi
Yazarlar : GÜLBEN DEMİRCAN BABAOĞLU
3
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2023 - Yöresel gastronomi ürünleri ve gastronomi kimliğine katkıları: İstanbul örneği
Yazarlar : CEREN KARA
4
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2022 - Güvenli turizm sertifikası uygulama sürecinde turist bakışıyla Covid-19 önlemlerinin değerlendirilmesi
Yazarlar : TUGAY ÖZAŞIK
5
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2021 - Etnik restoranların yerel uyum stratejileri: İstanbul örneği
Yazarlar : TUGAY ÇULLU
6
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2021 - Kıyı otellerinde çalışanların İslami iş etiği ve dini hassasiyet düzeylerinin, duygusal bağlılık ve işten ayrılma niyetlerine etkisi
Yazarlar : EMRAH TAŞARER
7
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2021 - Medikal turizmde sektörel yapı, aktörler, işleyiş ve sorunlar
Yazarlar : MURAT EREN
8
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2019 - Destinasyon yönetiminde liderliğe ilişkin paydaş analizi: İstanbul ilinde bir araştırma
Yazarlar : CANSU GÜNEY
9
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2019 - Fotoğraf çekme amaçlı seyahatlere ilişkin motivasyonların belirlenmesi
Yazarlar : ÇAĞKAN GÜNER
10
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2019 - Gençlik turizmi kapsamında hostellerin rekabet koşulları
Yazarlar : VUGAR GAHRAMANOV
11
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2019 - Motosikletle seyahat eden turistlerin motivasyon unsurlarının belirlenmesi
Yazarlar : NURAN ABUTALIBOV
12
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2019 - Otellerde izlenen çevre politikalarının süreç ve yayılımı: Bir zincir otel örneği
Yazarlar : EDA GÜRKAN
13
Sakarya Üniversitesi - 2018 - Yönetsel gücün örgütsel güven- performans ve özdeşleşme etkileşimi kapsamındaki rolü: Bodrum'daki otel işletmelerinde bir uygulama
Yazarlar : MELİH KABADAYI
14
Sakarya Üniversitesi - 2016 - Turistlerin algıladığı ulaşım kalitesinin destinasyon memnuniyetine etkisi: Bursa ili örneği
Yazarlar : CELAL UZUN
15
Sakarya Üniversitesi - 2014 - Androjen kişilik özelliklerinin otel işletmelerindeki yansımaları
Yazarlar : ESRA ERDEN
16
Sakarya Üniversitesi - 2014 - Pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması sürecleri: Bakü'de yerleşik oteller üzerina bir araştırma
Yazarlar : GÜLNAR MİRZAYEVA
17
Sakarya Üniversitesi - 2014 - Yönetsel yetkinliklerin kazandırılması açısından turizm lisans öğretimi: Sektörün beklentileri ile öğretim uygulamalarının karşılaştırılması
Yazarlar : KARACA MİNA DURDU
18
Sakarya Üniversitesi - 2013 - Engelli turistlerin konaklama işletmelerinde kabul görme düzeyine yönelik algılama ve sorunlar: Karşılaştırmalı nitel bir araştırma
Yazarlar : EMİRHAN YENİŞEHİRLİOĞLU
19
Sakarya Üniversitesi - 2012 - Pazar yönlülük ve tedarikçi ilişkilerinin işletme performansına etkileri: Otel işletmeleri örneği
Yazarlar : SEYİT AHMET SOLMAZ
20
Sakarya Üniversitesi - 2011 - Otel işletmelerinde bilgi teknolojileri kullanımının görev-teknoloji uyum modeli kapsamında değerlendirilmesi: İstanbul'daki 4 ve 5 yıldızlı oteller üzerine bir araştırma
Yazarlar : ONUR ÇAKIR
21
Sakarya Üniversitesi - 2011 - Örgütsel güvenin duygusal emeğe etkisi: İstanbul'da yerleşi dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
Yazarlar : AYDIN ÜNAL
22
Sakarya Üniversitesi - 2010 - Müşteri ? işgören karşılaşma anı başarısını belirleyen faktörler: Beş yıldızlı bir otel örneği
Yazarlar : SERKAN ŞENGÜL
23
Sakarya Üniversitesi - 2010 - Turizm işletmelerinde çalışanların değer algılamalarının iş doyumu üzerine etkileri: İstanbul örneği
Yazarlar : SULTAN ÇOBAN
DOKTORA :
1
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2022 - Gençlerin turizm deneyimi üzerinde görsel medya unsurlarının etkisine yönelik bir olgubilim çalışması
Yazarlar : BURAK ATASOY
2
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2022 - Yönetsel güç ve dijital liderliğin iç girişimciliğe etkisinde bilgi paylaşımının aracılık rolü
Yazarlar : MELİH KABADAYI
3
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2020 - İstanbul'da aşırı turizm: sivil toplum kuruluşları görüşleri üzerinden yorumsayıcı ve karşılaştırmalı bir araştırma
Yazarlar : KORAY GENÇ
4
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2019 - Algılanan liderlik davranışının sosyal kaytarmaya etkisinde pozitif psikolojik sermayenin aracılık rolü: Otel işletmelerinde bir araştırma
Yazarlar : MELTEM YALÇIN KAYIKÇI
5
Sakarya Üniversitesi - 2018 - Tanıtım filmlerinin turizm açısından göstergebilimsel bir çözümlemesi: Türkiye örneği
Yazarlar : MAKBULE CİVELEK
6
Sakarya Üniversitesi - 2017 - Konaklama işletmelerinde yeşil çözümlerin entegrasyonu: Sertifikasyon, talep ve örnek uygulama bağlamında bir analiz
Yazarlar : EMİRHAN YENİŞEHİRLİOĞLU
7
Sakarya Üniversitesi - 2016 - Alıcı-tedarikçi ilişki kalitesi ve müşteri değerinin endüstriyel tüketici tatmini üzerindeki etkileri: Konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma
Yazarlar : SEYİT AHMET SOLMAZ
8
Sakarya Üniversitesi - 2016 - Yöresel mutfak tercihindeki motivasyon unsurlarının destinasyonu tekrar tercih etme ve başkalarına önerme üzerine etkisi
Yazarlar : SERKAN ŞENGÜL
9
Sakarya Üniversitesi - 2015 - Antalya'da 4 ve 5 yıldızlı otellerde sunulan rekreatif amaçlı animasyon faaliyetlerinin müşteri memnuniyetine etkisi
Yazarlar : ABDULMENAF KORKUTATA
10
Sakarya Üniversitesi - 2014 - Araç kiralama sektöründe rekabet belirleyicilerinin işletme performansına etkisi: Turizm destinasyonlarında bir araştırma
Yazarlar : BAYRAM AKAY